ความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืชกัญชา

หนังสือ “ความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืชกัญชา” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกัญชาโดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพืชกัญชา และปัจจัยที่ทำให้เกิดความแปรผันของสัณฐานวิทยาและคุณลักษณะต่างๆ เพื่อทำให้ผู้อ่านมีความรู้พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืชกัญชา

ผู้เขียน  ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน