ระบบควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาที่พึงประสงค์ของสังคมไทย

เอกสารนำเสนอ ร่างโมเดล ระบบควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 

โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

ในการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ความร่วมมือในการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาเพื่อความยั่งยืนในการคุ้มครองผู้บริโภค วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (ชั้น 2) หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กทม.