การปฏิบัติการของเภสัชกรชุมชน :ปัญหา อุปสรรคและโอกาส

เอกสารการประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก

From Research to Pharmaceutical Care: Rule and Regulations Update

วันพธ ที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

การปฏิบัติการของเภสัชกรชุมชน : ปัญหา อุปสรรคและโอกาส (download)

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์

ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสภาเภสัชกรรม และ

ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ สภาเภสัชกรรม