maintitle01.jpg
 
 
 
 
 
ข่าว อ.วรรณา รับรางวัล
wanna02

ข่าว ผศ.ดร. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รับรางวัล

ข่าว ผศ.ดร. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รับรางวัล

 

wanna01

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช เป็นผู้แทนพระองค์ ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาฯ-สสส. เข้ารับโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และเข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) “อ.อุดมศึกษาดีเด่น” รางวัลสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์