นิตยสารสานพลัง ปี 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2557

เรื่องเด่นในฉบับ :

  • รัฐธรรมนูญ 2558 กับการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค
  • จับตา “ร่าง พ.ร.บ. ยาฯ” ภารกิจน้ีเดิมพันด้วยชีวิต!
  • ปกป้องสุขภาพคนไทย จากภัย “สเตอรอยด์”
  • ท่ัวทวีปเฝ้าระวังภัย “แร่ใยหิน”
  • ติวเข้ม “เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน”