นิตยสารสานพลัง ปี 10 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2557

เรื่องเด่นในฉบับ :

  • สสส. กับทิศทางสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภค ปี 2558
  • จากหลักสูตร นจพบ. สู่การต่อยอดงานคุ้มครองผู้บริโภค
  • รายงานการจัดลําดับ “สินค้าไม่ปลอดภัย” รายภาค
  • ร่าง พ.ร.บ.ยา กับผลกระทบเมื่อไทยเข้าสู่ AEC
  • ได้เวลาจัดระเบียบ “สื่อ” สกัด “โฆษณา” ลวงหลอก