นิตยสารสานพลัง ปี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2554

เรื่องเด่นในฉบับ:

  • หลากหลายมุมมองจาก “กรรมมาธิการฯ พิจารณา” “ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ….”
  • โรงเรียน อสม. กับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น
  • เดินหน้า “วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ”
  • “สินค้าไม่ธรรมดา” ในเวทีการค้าเสรี