คคส. วคบท. สปค.จัดฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ: ครอบครัวและชุมชน


คคส. ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ: เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน(Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning)
 เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ด้านงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข

การอบรมครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง มีผู้รับการอบรมรมเป็นเภสัชกรที่รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมจำนวน 130 คน  และได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายร่วมกับ ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ผู้จัดการ คคส. เรื่อง “บทบาทของเภสัชกรในระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว” และ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว  บรรยายเรื่อง “คลินิกหมอครอบครัว:ทิศทางการขับเคลื่อนและความคาดหวังบทบาทเภสัชกร”  ”

 

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม
นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกหลายท่านมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ตลอดระยะเวลา 3 วัน

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี และ ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา โรงพยาบาลลำปาง
ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร วคบท.

เอกสารการบรรยายบางส่วน

1.คลินิกหมอครอบครัว: ทิศทางการขับเคลื่อนและความคาดหวังบทบาทเภสัชกร โดย นพ.สันติ

2.แนวคิดระบบบริการปฐมภูมิฯ โดย พญ.สุดารัตน์

3.ความรู้และทักษะการตรวจร่างกายเบื้องต้นฯ โดย นพ.จตุภูมิ

4.แนวทางค้นหาปัญหายาในชุมชนฯ โดย ภก.วรวิทย์