การรับสมัครประเมินองค์กรผู้บริโภค ขั้นพื้นฐาน และขั้่นสูง

ประกาศแผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ที่ ๓/๒๕๖๔
การรับสมัครองค์กรผู้บริโภค
เพื่อรับการประเมินต่ออายุองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงประจำปี ๒๕๖๐
และ เพื่อรับการประเมินเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและพัฒนาระบบยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา เพื่อจัดการความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนากลไกและผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการที่มีประสิทธิผลในการควบคุมสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยาของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ของกลุ่มแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา ในส่วนที่ สสส.ให้การสนับสนุนดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ จึงขอประกาศ รับสมัครองค์กรผู้บริโภคเพื่อรับการประเมินต่ออายุองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงประจำปี ๒๕๖๔ และ เพื่อรับการประเมินเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงประจำปี ๒๕๖๔ โดย เปิดรับสมัครส่งเอกสารระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการรับสมัคร และขั้นตอนการประเมินองค์กรคุณภาพ และคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐาน

ส่งไฟล์แบบคำขอ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์การประเมิน ปิดระบบออนไลน์แล้ว

แบบประเมินตนเอง ต่ออายุ องค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน

แบบประเมินตนเอง ต่ออายุ องค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง

แบบประเมินตนเอง เป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

แบบประเมินตนเอง องค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง ประจำปี 2564

แบบขอรับการประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

HCP-01 แบบขอต่ออายุองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน
HCP-02 แบบขอต่ออายุองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นสูง
HCP-03 แบบขอรับองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน
HCP-04 แบบขอองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นสูง

ภาคผนวก ๑ หลักเกณฑ์ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก 1-1 แบบประเมิน ขั้นพื้นฐาน 2021

ภาคผนวก 1-2 คำอธิบายการให้คะแนนตามเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

ภาคผนวก 1-3 การเตรียมเอกสารเพื่่ิอการประเมินขั้นพื้นฐานn

ภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง

ภาคผนวก 2-1 SAR form

ภาคผนวก 2-2 หลักเกณฑ์ประเมินองค์กรฯ ขั้นสูง

ภาคผนวก 2-3 คำแนะนำในการเขียนคำอฺธิบาย SAR form

แบบรายงานประจำปี